Ứng dụng điều hành trực tuyến (Vi.Dashboard)

Sản phẩm > Chính phủ > Ứng dụng điều hành trực tuyến (Vi.Dashboard)

Ứng dụng điều hành trực tuyến (Vi.Dashboard)

Quản lý công việc toàn diện, nhanh chóng, dễ dàng, mọi nơi mọi lúc, hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành trên thiết bị thông minh


Chức năng hệ thống