Ứng dụng trực tuyến phục vụ người dân trên thiết bị thông minh (VI.247)

Sản phẩm > Chính phủ > Ứng dụng trực tuyến phục vụ người dân trên thiết bị thông minh (VI.247)

Ứng dụng trực tuyến phục vụ người dân trên thiết bị thông minh (VI.247)

Hỗ trợ tương tác giữa người dân/ doanh nghiệp với chính quyền trên thiết bị thông minh


Chức năng nổi bật hệ thống