Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Tin tức - Hoạt động > Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Sự Kiện 03/03/2022 44

Công ty Cổ phần Công nghệ VietInfo (Công ty VietInfo) vinh dự là tổ chức cung cấp Giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC


Thông tin Công ty VietInfo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được công khai theo Thông báo số 616/TB-TCT ngày 28/12/2021.